Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka to niezbyt długa forma literacka, która jest swego rodzaju uproszczoną wersją rozprawy naukowej. Najogólniej mówiąc – rozprawka polega na przedstawieniu pewnej tezy, lub hipotezy. A następnie argumentów, które by ją potwierdzały i jej zaprzeczały. Finalnie autor rozprawki prezentuje w świetle przedstawionych argumentów własne stanowisko. Rozprawka jest formą, która zwłaszcza w szkołach używana jest do nauki logicznego i konsekwentnego myślenia. Oraz podejmowania decyzji, czy kształtowania opinii opartego na argumentacji.

Co to jest rozprawka?

Rozprawka jest formą literacką, która polega na zestawieniu postawionej w temacie tezy, czy hipotezy z odpowiednimi i adekwatnymi argumentami, które by ją potwierdzały, albo też jej zaprzeczały. Temat rozprawki może odwoływać się do bardzo wielu kwestii, dotyczących literatury, czy historii. Ale także wyborów życia codziennego, czy popularnych opinii. Tematem rozprawki jest jednak zazwyczaj jakiegoś rodzaju myśl, która jest powszechnie znana, popularna teza, obiegowa opinia na jakiś temat, etc.

Co to jest rozprawka?Najczęściej dzieli się rozprawki na „uzasadniające”, których zadaniem jest wykazanie prawdziwości tezy postawionej w temacie. Oraz „oceniające”, w których zadaniem jest przedstawienie jak największej liczby argumentów zarówno za, jak i przeciw głównej tezie i zajęcie wobec niej stanowiska. Jak się wydaje, o wiele bardziej twórczym zadaniem dla uczniów są rozprawki drugiego rodzaju. Nie podsuwają one gotowych rozwiązań. A także uczą znajdowania argumentów różnego rodzaju, oceniania ich i wyrabiania sobie własnych, opartych na logicznym ciągu myślowym opinii.

Ostatnim elementem rozprawki jest zakończenie, w którym należy w ostateczny sposób wyrazić opinię na temat postawionego w temacie zagadnienia. Odpowiedź na zadane pytanie powinna być wyrażona jasno. Tak by można było zrozumieć, jakie jest wobec niego stanowisko autora. Oczywiście istnieją takie tezy, czy pytania, w przypadku których ilość argumentów przemawiających za i przeciw będzie bardzo duża. A ostateczne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe. W takim przypadku informacja o tym, że zdaniem autora rozprawki, w świetle argumentów nie jest możliwe danie jednoznacznej odpowiedzi, czy zajęcie określonego stanowiska również powinno być dopuszczalne. W przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień, kiedy zajęcie określonego stanowiska wobec postawionej tezy niesie ze sobą konsekwencje w przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości, czy każe zweryfikować również inne tezy, może być to również uwzględnione w rozprawce. Wtedy stanowisko autora może się znaleźć w osobnej części. Niekoniecznie w zakończeniu.

Jak napisać rozprawkę?

Pisząc rozprawkę powinno się pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że decyzja o zajęciu jakiegoś stanowiska będzie logiczna. A sama praca czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Przede wszystkim rozprawka powinna posiadać odpowiednią kompozycję. A więc podział na przemyślane części, która ułatwia zrozumienie postawionego zagadnienia, argumentacji i stanowiska autora przez czytelników. Rozprawka powinna być skonstruowana w sposób logiczny. Na przykład: Jeżeli autor rozpatruje jakiegoś rodzaju tezę i znajduje zarówno argumenty za, jak i przeciw, to powinien podejść do nich krytycznie. Jeżeli finalnie, nie jest w stanie obejść jakiegokolwiek argumentu przeciw, nie może również przyjąć stanowiska za. Ponieważ nie jest to logiczne. Niezależnie od ilości argumentów potwierdzających. Sposobem na obejście tego problemu jest stwierdzenie, że mimo że danej tezy nie da się udowodnić w sposób nie pozostawiający wątpliwości, ilość i waga argumentów za nie pozwala również na całkowite odrzucenie tezy i sugeruje raczej brak w obecnym poziomie wiedzy, niż jej nieprawdziwość.

Rozprawka powinna w jak największym stopniu wyczerpywać temat. Znaczy to, że nie może ograniczać się tylko do jednego aspektu zagadnienia, ale dotyczyć możliwie wszystkich związanych z nim bezpośrednio kwestii. Napisanie dobrej rozprawki wymaga zatem dużej wiedzy. Powinny zostać wzięte pod uwagę zarówno możliwie wszystkie argumenty za, jak i możliwie wszystkie argumenty przeciw. Same argumenty powinny pojawić się w określonym porządku – od najważniejszych do najsłabszych. Dobrą praktyką jest przedstawienie argumentów za i przeciw osobno. Albo też podział na argumenty, ze względu na aspekt danego zagadnienia, którego one dotyczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *